EĞİTİM YÖNETMELİĞİ


        KEŞİF DAĞCILIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  EĞİTİM YÖNETMELİĞİ1: AMAÇ

Keşif Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin kuruluş amaçlarına yönelik, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunacak ve bu alanlardaki ulusal gelişime örnek olmak için, eğitim ve yarışmalara katılacak sporcularının katılım koşullarının belirlenmesi ve Derneğin köklü geçmişini, kültürünü ve geleneklerini yaşatabilmek, üyelerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, amacıyla Keşif Dağcılık Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 26 ncı  Maddesi uyarınca düzenlenmiş olan bu yeni İç Yönetmelik, yönetimi ve işleyişi ile üyelerin bu hizmetlerden eşit olarak faydalanma esaslarını kapsar


2:TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

2-1 ) Üye :
Tüzükte öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle Keşif Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeliği sıfatını kazanmış olan kişidir. Derneğin asıl üye, onursal üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.
2-2 ) Sporcu:

Keşif Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeliği sıfatını kazanmış olup, Dernek adına lisanslı kişileri ifade eder.

2-3) Yönetim Kurulu:

a)  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Tüzüğün 10. maddesinde belirtilmiştir.

b)  Yönetim Kurulu üyeleri İç Yönetmeliğin uygulayıcısıdırlar.

 

3: GENEL HÜKÜMLER

         3.1) Eğitim ve yarışmalara katılım

a)  Derneğin ve bağlı olduğu federasyonun belirlediği eğitim ve yarışmalara katılacak sporcu sayısını ve isimlerini yönetim kurulu belirler.

b)   Eğitim ve yarışmalara katılım hakkı verilen üye ve sporcuların Dernek aidiyeti ve disiplini ile katıldıkları programlarda sporcu etik kurallarına aykırı davrananları yönetim kurulu  geri çağırabilir.

c)   Dernek adına eğitim ve yarışmalara katılacak sporcuların ihtiyaç duyacağı teknik malzemelerin tedariklerini yönetim kurulu ve/veya yetkilendireceği kişilerce sağlanır.

d)   Dernek adına eğitim ve yarışmalara katılacak sporculara verilecek teknik malzemeler tutanakla teslim edilir. Hasarsız ve tam olarak teslim alınır. Teslim edilen teknik malzemenin hasarlı olması durumunda malzeme bedeli sporcudan tahsil edilir.

e)   Dernek adına eğitim ve yarışmalara katılacak sporcuların eğitim katılım payları ve ulaşım masrafları Dernek tarafından karşılanır.(Tüzük Madde 14.belirtilen esaslar dahilinde)

f)    Dernek adına eğitim ve yarışmalara katılacak sporcular (e) bendinde harcamalara ilişkin makbuz, fatura vb. ibraz etmek zorundadırlar. İbraz edilemeyen harcamalar için ödeme yapılamaz.

g)   Katıldığı programda kendi kusuru ile başarısız sayılan sporculara ikinci ödeme yapılmaz ancak sonraki eğitimde öncelik verilir.

h)   Eğitimlerini tamamlayıp eğitici olma hakkını kazanan sporcu Keşif Dağcılık Spor Kulübü eğitimlerinden maddi kazanç talep edemez.

i)     Eğitici hakkı kazanmış sporcunun başka kulüplere eğitim vermesi durumunda, yönetim kurulunca belirlenecek orandaki miktar eğitici sporcuya, diğer kalanı kulübe gelir olarak kaydedilir.

j)    Eğitici sporcunun kulüpten ayrılmak istemesi durumunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği eğitmen yetiştirme bedeli kulüp tarafından belirlenir, tahsil edilir ve ilişik ancak bu durumda kesilebilir.

k)   Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile derneğin bağlı olduğu ulusal ve uluslar arası federasyonların belirlediği eğitim ve yarışmalara katılan sporcuların, bu içy önetmeliğin (b) maddesi uyarınca geri çağrılan, faaliyet bitmeden ve/veya faaliyeti sonunda kulüp üyeliğinden ayrılan sporcular için;

1.   Sporcunun katılmış olduğu eğitim ve yarışmalar için kulüp tarafından yapılan tüm masraflar (Eğitim katılım bedeli, ulaşım giderleri, kulüp tarafından gerçekleştirilmiş diğer ödemeler ve sporcunun yetiştirilmesi amacı ile görevlendirilen özel eğitmenler için yapılan harcamalar sporcudan tahsil edilir)

2.   Hesaplanan bedel ödenmeden kulüp ile ilişik kesilmez. İlişik kesme belgesi verilmez.

3.   Ancak eğitim ve yarışmalara katılan sporcu katılım sonucu üç (3) yılı aşan durumlarda 1. Nci maddede bahsi geçen masraflar talep edilmez.

3.2) Kıdem hediyeleri

a)   Dernek üyelerine üye kayıt defterine işlendikleri tarihten itibaren her 5,10,15 ve ardışık yıllarda plaket ve beratları yönetim kurulunca takdim edilir.

b) Bahsi geçen ödüllerin verilmesi için Dernek kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde değerlendirilir.

c) Ölüm nedeniyle Dernek üyeliği düşenlere de süresine bakılmaksızın kıdem hediyesi hazırlanarak yasal varislerine, Dernek üyeliği düşmüş veya istifa yoluyla Dernekten ayrılmış olanların yeniden Dernek üyesi olmaları halinde; kıdem yıl hesabında önceki yıllar hesaba katılmaz ve üye için müktesep hak doğurmaz.

 

4: YÜRÜRLÜK

         Bu iç Yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Tüzüğün 26 ncı maddesi uyarınca 09/12/2016 Tarihinde Genel Kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. (d) ve (k) bendi 15.08.2017 tarih ve 85 nolu Yönetim Kurulu kararı ile oybirliği ile revize edilmiştir