DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ


KEŞİF DAĞCILIK KULÜBÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Genel Hükümler

AMAÇ:

Madde - 1  Bu Yönetmelik, Keşif Dağcılık Kulübü'nün belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve işleyişi korumak, kulüp üyeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektedir.

KAPSAM;

Madde -2 Bu Yönetmelik Keşif Dağcılık Spor Kulübü üyelerinin tümünü kapsamaktadır.

ORGANLAR:

Madde -3  Disiplin Kurallarını uygulamak üzere Disiplin Kurulu yetkilidir.

DİSİPLİN KURULU

Görev ve Yetkileri: Üyelikten geçici ve kesin çıkarma istemlerini, başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanıp, katılan üyelerin çoğunluğuyla karar alır. Kurul kararlarına karşı itiraz, toplanacak ilk genel kurulda gündeme alınmak üzere otuz gün içinde dernek genel başkanlığına yapılır. İtiraz edilmeyen kararlar kesinlik kazanır. Genel Kurul kararı kesin olupbu karar alınıncaya kadar üyelik hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Genel Kurulda itiraz edenden sonra Disiplin Kurulu adına son konuşma yapılır ve oylamayla sonuca varılır.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde- 4 Disiplin cezaları

a- Uyarı (Sözlü veya Yazılı)

b- Kınama

c- Uzaklaştırma (1 -6 aya kadar)

d- İhraç (Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere tavsiye kararı alarak)

Yukarıdaki disiplin cezalarından uyarı, ihtar ve kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından uygulanır. Uzaklaştırma ve İhraç cezaları içinse Yönetim Kuruluna tavsiye kararı alınır. Şube ve Temsilcilikler ilişkin disiplin cezalarının uygulanması, şube ve temsilcinin görüşü alınarak Genel Merkez Disiplin Kurulu tarafından yerine getirilir. Uzaklaştırma cezasında üye derneğe ait hiçbir faaliyete katılamaz.

UYARMA CEZASI

Madde- 5  Uyarma cezası üyeye, görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü veya yazılı biçimde bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a- Üyelik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.

b- Kulüp binasında veya faaliyetler sırasında yada kulüp üyesi olduğunu simgeleyen bir giysi veya emare ile diğer üye yada misafirlere her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı, iyi niyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, kulübüm prestijini sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, çevresini temiz tutmamak, gürültü etmek.

c- Yetkili mercilere sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak.

d- Eğitim araç ve gereçlerinin kullanımına ve bakımına gerekli özeni göstermemek, kulübe ait, mal, malzeme ve araçları özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek.

e- Toplantı ve törenlerin, kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.

KINAMA CEZASI

Madde - 6 Kınama cezası, üyeye görevlerinde ve davranışlarında  kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a- Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

b- Kulübün düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli rehber ya da sorumlu ile tartışmak, görevli veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak.

c- Duvarlara, kapılara veya demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara veya diğer eğitim araç ve gerecine zarar vermek.

d- Kulübe ait mal, malzeme, araç ve gereçleri, evrakları, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, kulüp binası dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek.

e- Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.

f- Yetkili mercilerce tespit edilen yerler dışında ilan asmak.

g- Ders seminer veya konferansların , uygulama çalışmalarının düzenini bozmak.

BİR AYDAN ALTI AYA KADAR UZAKLAŞTIRMA

Madde - 7 Bir aydan altı aya kadar kulüpten uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a- Kulüp yöneticileriyle, eğitmenleri ve diğer üyeleri tehdit etmek veya hakaret etmek.

b- Kulüp yöneticileri ile eğitmenler ve üyeler hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhinde üyeleri kışkırtmak ve benzeri fiillere teşebbüs etmek.

c- Yönetim Kurulundan izin almadan dernek içinde toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak, Kulübü temsil yetkisi olmadığı halde bu sıfatı takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak.

d- Eğitim araç ve gereçlerinin yıpranmasına, ağır hasarına sebebiyet verecek özensiz ve dikkatsiz kullanımı alışkanlık haline getirmek.

e- Dernek görevlilerine ve üyelerine fiili tecavüzde bulunmak.

f- Hırsızlık yapmak.

g- Yönetimce asılmış duyuruları kopartmak, karalamak veya değiştirmek.

h- Kulüp içinde girilmesi yasaklanan yerlere girmek, zarar vermek veya tahrip etmek.

ı- Duvarlara, kapılara, panolara demirbaş eşyaya ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak veya zarar vermek.

j- Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak.

k- Kulübü bilerek maddi zarara uğratmak.

l- Kulüp içinde hizipçilik yapmak.

KULÜPTEN İHRAÇ CEZASI

Madde - 8 Kulüpten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a- İdeolojik ve siyasi amaçlara huzur ve sükun ve kulüp çalışma düzenini bozmak ve bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek.

b- Kulüpte siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları duvar, kapı veya eşyalar veya d, kaya tırmanışlarında geçilen yerler üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak.

c- Bir kimseyi veya gurubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak.

d-Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar hakkında açık ya da kapalı propaganda yapmak,yardım talep etmek veya toplamak.

e- Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmaktan cezalandırılmış olmak.

f- Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak.

g- Kulübü bilgilendirmeden veya onayını almadan kulüple veya faaliyetlerle ilgili basın açıklaması yapmak, kulüp adını izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak.

h- Kulübün resmi kimliğini kullanarak kişisel maddi kazanç sağlamak.

i- 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet ederek ateşli silahlarla mermilerini ve bıçakla saldırı ve savunmada kullanmak üzere özel olarak yapılmış olan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak.

j- Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek.

k- Irza tecavüz etmek.

l- Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak.

m- Faaliyetlerin yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, üyeleri dernek binasından dışarıya çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak.

n- Bir kişiye veya guruba her ne  sebeple olursa olsun şikence yapmak veya yaptırmaktan hüküm giymiş olmak.

o- Uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve hareketleri tekrarlamak.

p- Genel Merkez yönetim kurulu ile diğer karar organlarının kararlarına karşı şube ve temsilciliklerin direnmesi veya alınan kararlara uyulmaması.

ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI

Madde - 9 Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

TOPLU OLARAK İŞLENEN DİSİPLKİN SUÇLARI

Madde -10 Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ceza verilir.

CEZALARDAN AĞIRLAŞTIRICI VE HAFİFLEŞTİRİCİ SEBEPLER

Madde - 11 Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Toplu suç işlenme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.

Madde - 12 Disiplin cezalarını  verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi durumlar hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir.

TAZMİNAT

Madde -13 Derneğin mallarına karşı işlenen suçlar sabit olduğu takdirde meydana gelmiş olan zararlar ayrıca ilgiliye tazmin ettirilir.

SORUŞTURMA YAPTIRMAYA YETKİLİ AMİR

Madde - 14 Disiplin soruşturması disiplin kurulu üyeleri tarafından resen veya bir dernek üyesinin ya da yönetim kurulunun  yazılı talebi üzerine başlatılır.

 

 SORUŞTURMA SÜRESİ

Madde - 15 Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip üç gün içinde başlanır. Disiplin kurulu başkanı kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirir. Soruşturmayı onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırır.

SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde - 16 Soruşturmacı tanığı dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvuracağı gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtilecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, yazıcı ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, şahidin kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şeklide yazılır.

SAVUNMA HAKKI

Madde - 17

a- Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda üyeden belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, üyenin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, kulüp lokalinin duyuru levhasına asılır.

b- Üyeye yollanacak davetiyede çağrıya özürsüz uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılarak hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

c- Makbul sayılan bir özür bildiren veya zorlayıcı sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan üyeye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir.

d- Her türlü tebligat işlerinde, bu yönetmeliğin 27. maddesi hükümleri uygulanır.

e- Soruşturma, üyenin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür.

f- Ancak savunma bahanesi ile soruşturmanın uzatılmasına müsaade imkan verilmez.

SORUŞTURMA RAPORU

Madde - 18 Soruşturma tamamlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma  onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır. Suçun işlendiği hususunda kurul bir kanaate varır ise uygulanacak disiplin cezası karara bağlanır. Varsa belgelerin asıl ve suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu dosya ile birlikte kulüp idari sekreterine teslim edilir.

CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ

Madde - 19 Aynı olaydan dolayı üye hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Sanığın, ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde - 20 Disiplin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır. Disiplin kurulu olarak, yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

Kurulda, raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekte görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

KARAR

Madde - 21  Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıt ve şartı ile lehe ve ya aleyhe başka bir disiplin cezası da verilebilir.

KARAR SÜRESİ

Madde - 22 Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç (15) on beş gün içinde karar vermek zorundadır.

CEZALARIN BİLDİRİLMESİ

Madde - 23 Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza , disiplin Kurulu'nun  kararı inceledikten sonra Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezaları, gerekirse kulüp binasında ilan yoluyla da tebliğ edilebilir.

UYGULAMA

Madde - 24 Disiplin cezaları, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

İTİRAZ VE YARGI YOLU

Madde - 25 Yönetemelikte belirtilen disiplin cezalarından birine bizzat şahit olan kulüp genel başkanının res'en verdiği uyarma ve kınama cezaları kesin olup bunlara karşı itiraz edilemez. Disiplin kurulu tarafından verilenihraç kararına karşı on beş gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.  İtiraz halinde, itiraz mercii olan Yönetim Kurulukararı inceleyerek, verilen cezayı aynen veya değiştirerek kabul veya reddeder. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda gerekli işlemleri yapar, dosya idari sekretere teslim edilir.

Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar.

Üye aleyhine sonuçlanan kararlara karşı yargı yolu açıktır.

 

ZAMAN AŞIMI

Madde - 26 Bu disiplin yönetmeliğinde sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen üyeler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;

a- Uyarma, kınama, 1 aydan 6 aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,

b- İhraç cezalarında altı ay içinde, disipolin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar

 Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

 CEZALARIN SİLİNMESİ

Madde - 27 Çıkarma cezası hariç, diğer cezalardan birini alan üyenin, cezasını çektikten sonra en az bir yıl süre içinde davranışları kusursuz olursa, üyenin başvurusu üzerine disiplin kurulunun görüşü ile cezanın silinmesi Yönetim Kuruluna teklif edilebilir. Kurulun uygun görmesi halinde ceza silinir.

TEBLİGAT VE ADRES BİLDİRME

Madde - 28

a- Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, üyenin kulübe kaydı sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrağı kulüp binasında ilan edilmek veya elden tebliğ edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

b- Derneğe kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bildirmeyen veya yanlış veya eksik adres vermiş olan üyeler, mevcut adreslere tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

DOSYA TESLİMİ

Madde - 29 Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzası bulunur.

YAZIŞMA ŞEKLİ

Madde - 30 Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakların elden verilmesi halinde imzalı belge dosyasında saklanır.

 

 

                                                                         KEŞİF DAĞCILIK SPOR KULÜBÜ

                                                                          DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI